Regulamin Klubiku
Wyspa Malucha Kielce

I. ORGANIZACJA PRACY

Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 6.30 do 16.30 z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, a także piątku po Bożym Ciele
od 2020 r. i przerwy urlopowo – remontowej, którą corocznie ustala Właściciel, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami dzieci.

Dopuszcza się zamknięcie placówki w sytuacjach wyjątkowych takich jak:
– brak wody trwający dłużej niż 24h
– pojawienie się chorób wirusowych, po których istnieje uzasadniona potrzeba zdezynfekowania całej
placówki, a jednocześnie jest bardzo mała frekwencja dzieci (mniej niż 5)
– dni, w których przeprowadzane są przeglądy techniczne lokalu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w klubiku może być na wniosek rodzica
wydłużony, za dodatkową opłatą.
Klubik pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 1 roku życia, w warunkach
umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia .
Wyspa Malucha organizuje zajęcia dostosowane do wieku dzieci:
– język angielski
– umuzykalnianie
– dogoterapię
– zajęcia ogólnorozwojowe
Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opieką.

Klubik zapewnia wyżywienie dzieci poprzez firmę cateringową . Żywienie odbywa się zgodnie z
przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W KLUBIKU

Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w klubiku jest złożenia wypełnionego Formularza
Rekrutacyjnego, uiszczenie opłaty rezerwacyjnej oraz podpisanie umowy, terminowe uiszczanie
czesnego i opłaty za żywienie.

Formularz Rekrutacyjny Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją Właścicielowi .
Rekrutację do klubiku prowadzi Właściciel .

Po przeprowadzonej rekrutacji własciciel przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje
jego ilość do ilości dzieci przyjętych do klubiku.

Do klubiku mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, niewymagające opieki medycznej (niemające
gorączki, biegunki, wymiotów, dużego kaszlu).

W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie klubiku, rodzic zostanie natychmiast poinformowany o
tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w
wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy medycznej, opiekun wezwie
pomoc, za którą rodzic będzie zobowiązany zapłacić. Personel klubiku nie podaje dzieciom leków.

Po przebytej chorobie rodzic jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia od lekarza,
stwierdzającego możliwość uczęszczania dziecka do Klubiku.

W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Właściciela i opiekunów .

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka osobiście.
Dziecko może być odebrane przez inną, pełnoletnią osobę, upoważnioną przez Rodziców (prawnych opiekunów) uwzględnionych w Formularzu Rekrutacyjnym.

Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez
opiekunki: upojenia alkoholowego, lub odurzenia innymi środkami, a także w przypadku silnego
wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku,
zostanie wezwana policja.

Dziecko nie zostanie wydane Rodzicom lub osobom upoważnionym w przypadku stwierdzenia przez
opiekunki: upojenia alkoholowego, lub odurzenia innymi środkami, a także w przypadku silnego
wzburzenia emocjonalnego. O fakcie zostanie powiadomiona druga strona, jeśli nie odniesie to skutku,
zostanie wezwana policja.

O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do klubiku, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować
na piśmie własciciela, z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z
końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

Nabór do placówki prowadzony jest cały rok.

Podstawa rekrutacji jest kolejność zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty.

Klubik Wyspa Malucha nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zajęć
prowadzonych w klubiku i na świeżym powietrzu.

III. ORGANIZACJA KLUBIKU

W okresie wakacyjnym oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.

Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Właściciela, w
porozumieniu z personelem.

Ramowy Plan Dnia określa godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w Klubiku.

W szczególnych przypadkach Właściciel może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia,
wycieczki, uroczystości).

IV. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają prawo do:
1. Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.
2. Wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.
3. Wsparcia ze strony personelu Klubiku w razie problemów wychowawczych.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Właściciela Klubiku.
2. Terminowego uiszczania opłat.
3. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubiku w ustalonych godzinach
4. Zgłaszania zaplanowanej nieobecności dziecka przynajmniej dzień wcześniej a niezaplanowanej do
godziny 7:30 danego dnia.
5. Udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i
prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

6. Informowania opiekunów i Własciciela o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i
postępy dziecka.
7. Na czas pobytu w klubiku zaopatrują dziecko w:
– Butelkę/ kubek ze słomką
– Odzież na zmianę
– Szczoteczkę i pastę do zębów
– Środki higieniczne tj. pieluszki, chusteczki nawilżone, kremy do pielęgnacji, waciki itp.
8. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klubik Wyspa Malucha zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez
wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w
dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.
Regulamin klubiku Wyspa Malucha jest znany Rodzicom/Opiekunom prawnym oraz Personelowi klubiku.

Klubik Wyspa Malucha
już teraz zaprasza do rekrutacji na rok
2024 / 2025!

Nasza placówka to miejsce, w którym maluchy mają szansę na zdrowy rozwój i nabywanie nowych umiejętności,
a także na miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

Zabawy tematyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia językowe